Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

REGULAMIN STADIONU

§ 1

Niniejszy Regulamin stadionu (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62, poz. 504 ze zm.) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Regulamin obowiązuje na obszarze Stadionu przy ul. Źródlanej 1 we Wroniawach. Osoby (uczestnicy imprezy) przebywające na tym Stadionie podlegają przepisom prawa, przepisom polskich i międzynarodowych organizacji sportowych oraz niniejszego Regulaminu.

Służby porządkowe powołane przez Organizatora (KS Sokół Wroniawy) są pracownikami lub wolontariuszami dbającymi o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie.

§ 2

Wejście na Stadion oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów na nim obowiązujących zawartych w Regulaminie.

§ 3

1.    Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane są imprezy sportowe, rozrywkowe i kulturalne.

2.    Wszystkie mecze piłkarskie są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami FIFA, UEFA i PZPN.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych terminów meczów piłkarskich (imprez sportowych, rozrywkowych i kulturalnych) bez wcześniejszych zapowiedzi z wyłączeniem odpowiedzialności.

§ 4

1.    Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o przebywaniu osób na terenie Stadionu.

2.    Na terenie stadionu mogą przebywać oraz korzystać z urządzeń stadionowych wyłącznie osoby posiadające ważny bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do przebywania na terenie stadionu.

§ 5

Organizator może odmówić wstępu na masową imprezę organizowana na terenie Stadionu oraz

przebywania na niej osobom:

1.    których dane osobowe znajdują się w dostarczonej Klubowi przez Policje bazie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych,

2.    nieposiadającym dokumentu tożsamości,

3.    znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

4.    posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w Regulaminie,

5.    zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku masowej imprezy sportowej,

6.    których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.

§ 6

Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Stadionu broni wszelkiego rodzaju , przedmiotów mogących w ocenie organizatora stanowić zagrożenie ( w tym butelek, puszek, kijów itp.), materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych, kominiarek i masek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organy Policji i służbę porządkową.

Przedmioty wymienione w § 6 ulegają konfiskacie bądź przekazaniu odpowiednim służbom.

                                                                                

§ 7

Uczestnik imprezy organizowanej na Stadionie – wchodzący lub przebywający na terenie obiektu – ma obowiązek na każde żądanie Służby Porządkowej okazać ważny dokument do przebywania na imprezie oraz poddać się przeszukaniu bagażu, odzieży w przypadku uzasadnionego podejrzenia posiadania przedmiotów zakazanych na terenie stadionu, wskazanych w Regulaminie.

§ 8

Uczestnik imprezy ma obowiązek w czasie jej trwania stosować się do zarządzeń organizatora, Służb Porządkowych, Policji, służb ratowniczych oraz komunikatów ogłaszanych przez spikera.

§ 9

Uczestnikom Imprez organizowanych na Stadionie, pod rygorem objęcia czasowym lub stałym zakazem wchodzenia na Stadion zakazuje się:

1.    wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla uczestników imprezy, a w szczególności płytę boiska,

2.    rzucania jakimikolwiek przedmiotami, szczególnie na płytę boiska lub w innych Uczestników Imprezy,

3.    wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków lub innych środków pirotechnicznych,

4.    używania "kominiarek" lub innych przedmiotów utrudniających identyfikację,

5.    głoszenia i wywieszania haseł (symboli, pieśni) o treściach obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich,

6.    załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania Stadionu, niszczenia jego urządzeń poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie,

7.    spożywania alkoholu lub stosowania środków odurzających lub psychotropowych,

8.    używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób,

9.    wchodzenia i przechodzenia przez płoty, budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku.

§ 10

Każdorazowy przypadek naruszenia Regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem uczestnika ze Stadionu bez prawa zwrotu za bilet, a wobec sprawcy naruszenia może zostać orzeczony przez Organizatora czasowy lub całkowity zakaz wstępu na Stadion.

§ 11

Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na Stadionie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku Organizatora lub spowodowanie zamieszek albo w nich uczestniczenie.

§ 12

Poniesione szkody Uczestnik Imprezy organizowanej na Stadionie jest zobowiązany zgłosić przedstawicielowi Organizatora, niezwłocznie po ich zaistnieniu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż 30 minut po zakończeniowy imprezy.

§ 13

Organizator imprezy informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

1.    kto nie wykonuje poleceń porządkowych, wydanych na podstawie Regulaminu przez Organizatora imprezy lub Służby Porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

2.    kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

3.    kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze grzywny.

§ 14

Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia przez Zarząd KS Sokół Wroniawy.

Wroniawy, 2013 roku

Zarząd Klubu

KS Sokół Wroniawy

 

Następny mecz

Gwiazda Siedlec VS SOKÓŁ WRONIAWY
Gwiazda Siedlec   SOKÓŁ WRONIAWY
21.10.2017  15:30
 
Stadion w Siedlcu

Poprzedni mecz

SOKÓŁ WRONIAWY  3:2 Helios Bucz
SOKÓŁ WRONIAWY   Helios Bucz
15.10.2017  14:00
 
Stadion WRONIAWY

Facebook